Spoedstemming over biometrie in Europees Parlement

Waarschijnlijk zullen de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken akkoord gaan met een regeling om vingerafdrukken en digitale pasfoto’s van alle inwoners van de EU te nemen en die op te slaan in een grote database van alle 450 miljoen EU burgers. Dit is de laatste stap in een procedure die het gebrek aan democratie van de Europese Unie tot in het extreme heeft geëxploiteerd.

Vandaag (2 dec) ging het Europese Parlement akkoord met het voorstel, maar stelt daaraan een aantal voorwaarden. De leden van het Europese Parlement willen een duidelijke beperking van het soort informatie dat op paspoorten wordt aangebracht, zij stemden tegen de opslag in een centrale database en willen dat het gehele proces onder toezicht wordtgesteld van bevoegde instanties die belast zijn met de bescherming van persoonsgegevens (data protection authorities). Het is echter onwaarschijnlijk dat de ministerraad ook maar een van deze amendementen in overweging zal nemen. Tijdens de consultatieperiode kunnen de EU ministers alle amendementen van het parlement verwerpen. Hoewel het obligatorisch is om ten minste te kijken naar de parlementaire voorstellen, lijt het in dit geval bijna onmogelijk nu de raad van ministers de eigen plannen willen realiseren.

De leden van het Europese Parlement waren zeer verontwaardigd over de plotselinge late verandering van het wetsontwerp waarover het Parlement moest stemmen. Op het moment dat door het LIBE Committee (Civil Liberties, Justice and Home Affairs = Burgerrechten, Justitie en Binnenlandse Zaken) op 25 oktober 2004 over biometrie in paspoorten werd gestemd, vergaderden de EU ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in Luxemburg achter gesloten deuren. Zij besloten de stukken die het LIBE Commitee juist in stemming had, ingrijpend te veranderen. Vingerafdrukken werden geïntroduceerd als tweede verplicht biometrisch kenmerk (het eerste verplichte biometrische kenmerk is een gelaatsscan; noot vertaler) en de gegevens zouden in een centrale database moeten worden opgeslagen. Het wetsontwerp waar de EU ministers mee akkoord waren gegaan, werd pas een maand later op 26 november aan het parlement ter beschikking gesteld.

Vervolgens werd de vergadering van fractievoorzitters van het Europese parlement over de besluitvorming op de plenaire agenda door de raad van ministers gechanteerd. Het voorstel moest dusdanig worden behandeld alsof er geen belangrijke wijzigingen in waren aangebracht en moest op de agenda van de plenaire zittingen op 1 en 2 december blijven staan (maar dan wel in gewijzigde vorm, noot vertaler). De Raad van ministers dreigde dat als de fractievoorzitters zouden weigeren, de procedure voor medebesluitvorming aangaande immigratie en asiel zaken te vertragen. I.p.v. het Europese Parlement per 1 januari 2005 deze bevoegdheid te verlenen, zou dit worden uitgesteld tot 1 april. De raad van ministers kondigde aan het parlement volledig te negeren als het zou besluiten het voorstel naar het LIBE Committee terug te verwijzen.

Meer dan zeventig maatschappelijke organisaties uit de EU en daarbuiten, negen gecommitteerden van nationale en regionale data protectie instanties (in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens, noot vertaler) en meer dan tweehonderd bezorgde burgers tekenden een open brief van Privacy International, Statewatch en EDRI tegen dit voorstel. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat de EU ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken rekening zullen houden met deze wilsuiting van maatschappelijke organisaties en het Europese Parlement wanneer de verplichting in werking treedt om van elke Europeaan de vingerafdrukken te nemen en die op te slaan in een centrale database.

Bron EDRI gram newsletter 2 december 2004 www.edri.org

Tijdsplan voor de introductie van biometrie (Bron Statewatch) met kleine aanvulling voor Nederland

2 december ’04; Het Europese Parlement gaat akkoord met de invoering van biometrie in paspoorten.

12-13 december ’04; De EU ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken gaan akoord met het vernieuwde voorstel waarbij biometrische gegevens ook in een centrale database worden opgeslagen.

1 januari 2005 ;In Nederland treedt de wet op uitgebreide identificatieplicht in werking. Iedereen moet een identiteitsbewijs kunnen tonen.*

Begin januari 2005; De EU regelgeving voor biometrie wordt gepubliceerd in het Official Journal

Begin februari 2005; Er wordt een commissie ingesteld die de nadere uitvoering zal bestuderen

Maart 2005; De commissie beeindigd zijn taak.

December 2006; De lidstaten worden verplicht om bij de aanvraag voor een nieuw paspoort een gelaatsscan op te nemen.

Juli 2008; De lidstaten worden verplicht om vingerafdrukken af te nemen.

*Uitgebreide identificatieplicht. Volgens de wet gaat het hierbij om een toonplicht. Dit is niet hetzelfde als de draagplicht die in het nieuws en in ”Nederland veilig advertenties” wordt gesuggereerd.