Stop de Slavernij

jun 15 2014

We weten onderhand wel hoe het huidige systeem werkt, wie er schandalig van profiteren en wie er onder gebukt gaan. Het moge dan ook duidelijk zijn dat, dit niet goed kan aflopen, eerst mensen uitbuiten middels ongelijk gevoerd beleid en dientengevolge buitensluiten van deelname aan de samenleving, met als einddoel om de mensen die noodgedwongen zonder werk zijn – en uiteindelijk in de bijstand terecht komen – tot slavenarbeid te dwingen.

Deze langdurige werkloosheid wordt kunstmatig in stand gehouden, door vanuit het buitenland, goedkopere arbeidskrachten in de markt in te laten stromen, hetgeen tot gevolg heeft dat er (bewust gecreëerde) verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt.

Door bewust ongelijke behandeling toe te passen op verschillende groepen van mensen, waarbij de jeugd de kans ontnomen wordt om deel te nemen aan het arbeidsproces en ouderen moeten doorwerken tot 67, worden die groepen uitgeknepen door deze regering, dit terwijl nieuwe Nederlanders of asielzoekers alle basisrechten krijgen die ons ontnomen worden. Denk b.v. aan het per 1 juli vervallen van Recht op Basisbehoeften, hetgeen inhoud recht op voedsel, kleding en een dak boven je hoofd.

Hier kúnnen en willen hiermee dus duidelijk niet mee akkoord gaan en zullen zelf de veranderingen moeten afdwingen.

Om alles ordentelijk te laten verlopen moet er, om het vacuüm dat zal ontstaan op te vullen, een nieuwe regering gevormd worden.
Deze nieuwe tijdelijke regering zal de nodige stappen moeten ondernemen, om de grondwet te herschrijven, om Nederland weer een rechtmatige grondwet te geven met een constitutioneel hof, die deze grondwet moet toetsen bij wetswijzigingen.

Hierbij worden de 1e en 2e kamer vervangen door een groep van aangestelde bestuurders, 1 voor elke provincie, welke bij niet goed functioneren op ieder gewenst moment vervangen kunnen worden, hetgeen resulteert in een democratisch systeem volgens Zwitsers model.

Daar we op dit moment gegijzeld worden door de Banken, de EURO en de EU, zal het huidige monetair systeem – de op schuldenpolitiek gebaseerde onderdrukking – eerst moeten vallen.

Het ongelimiteerd gelddrukken door de ECB, als privé-instelling en verlengstuk van het IMF, Wereldbanken en de FED, zal vervangen moeten worden door per land weer een eigen munt te maken, op eigen economie en levenswijze af te stellen. Deze Banken die geld gaan creëren zullen eigendom zijn van de bevolking en niet meer van enkelen (de Elite) die honderden jaren de mensen hebben onderdrukt.

Dit systeem mag niet meer op rente gebaseerd zijn en zal ook niet onbeperkt geld mogen bijdrukken als niet door een natuurlijk verloop de waarden van de economie meer worden.

Om van het huidige Heilloze systeem af te komen hebben we een zeer effectief middel ter beschikking, de OPPT en de huidige gebrekkige grondwet die eigenlijk vanaf 1940 niet meer van toepassing is omdat de Oranjes het land in de steek hebben gelaten en Nederland waren ontvlucht.
Waardoor Nederland staatsrechtelijk niet meer bestaat volgens deze grondwet.

Daar onze huidige politiek samenspant met de MEDIA, Banken, Multinationals, EU, met als doel de bevolkingen te onderdrukken ( Fascistisch Systeem ), het willen invoeren van Slavenarbeid. Het is ons geboden om deze criminele organisatie niet te steunen, daarom is het betalen van belasting in strijd met artikel 140.

Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht blijken, uit de geldende jurisprudentie, de navolgende criteria.

Er moet sprake zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. De eis dat zo’n organisatie gekenmerkt moet zijn door gemeenschappelijke regels en gemeenschappelijke doelstellingen waardoor een zekere druk op de individuele leden kan worden uitgeoefend, kan niet worden aangenomen. De deelnemers aan zo’n organisatie dienen niet ieder voor zich, maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te behoren tot de organisatie, zonder dat vereist is dat zij met alle personen in de organisatie samenwerken. De deelnemers zullen in het kader van zo’n samenwerking niet slechts over en weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover die organisatie gebonden moeten achten. Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven. (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr. 50; HR 18 november 1997, NJ 1998, 225; HR 8 oktober 2002, NJ 2003, 64; HR 22 januari 2008, LJN BB7134; HR 22 februari 2010 LJN BR5193)

Machtsmisbruik: http://www.sdnl.nl/pdf/de-politie-van-bureau-vlierbosdreef.pdf

Artikel 282a van het Wetboek van Strafrecht : Tweede Boek. Misdrijven
Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

1. Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft wordt hij gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3. Het vierde lid van artikel 282 is toepasselijk.

bron: Rob Brekel

Plaats een reactie

Uw e-mail adres zal niet openbaar worden gemaakt. Verplicht veld *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>